Wróć

Podstawowym celem prowadzonej polityki jakości jest zagwarantowanie Klientowi wysokiego poziomu obsługit ransportowej i spedycyjnej. Dostosowując się do potrzeb zgłaszanych przez naszych Klientów, EXPOL stale udoskonala rozwiązania organizacyjne i rozszerza zakres usług towarzyszących.
Podstawowymi zasadami naszej działalności są:

 • terminowa realizacja zleceń naszych Klientów przy zachowaniu najwyższej jakości usług,
 • sprawna komunikacja z Klientem, przewoźnikami i pracownikami,
 • ciągłe doskonalenie procesów zachodzących w Spółce oraz rozwiązań organizacyjnych,
 • przestrzeganie wymagań prawa,
 • troska o otoczenie i środowisko naturalne,
 • stała poprawa bezpieczeństwa przewożonych ładunków,
 • zaangażowanie personelu w pracę nad doskonaleniem jakości wykonywanych usług.


Z treścią Polityki Jakości zadeklarowaną przez Kierownictwo Spółki, zostali zapoznani wszyscy jej pracownicy, którzy znają i rozumieją wymagania jakościowe i zadania Spółki.

 

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje
 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.expol.pl

 • Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

 • Administrator - firma PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO SPEDYCYJNE EXPOL SP. Z O. O. , prowadząca działalność pod adresem: ul. Zjednoczenia 118 B, 65-120 Zielona Góra, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9290093930, o nadanym numerze REGON: 001400546, o nadanym numerze KRS: 0000010414, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

 • Użytkownik - osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator nie współpracuje z serwisami zewnętrznymi i Serwis nie umieszcza ani nie korzysta z żadnych plików zewnętrznych plików Cookie.

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (jako integralny dokument Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych firm współpracujących z Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjne EXPOL Sp. z o.o. w Zielonej Górze.

Ze względu na treść art.13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 2016.05.04 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy , że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjne EXPOL Sp. z o.o. w Zielonej Górze, 65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 118 B, tel. +48683538100, e­mail: zarzad@expol.pl, strona internetowa : www.expol.pl .

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

- zawierania, realizacji i wykonania umów o wykonanie dostaw i usług, w tym m.in. usług transportowo-spedycyjnych, usług agencji celnej, sprzedaży paliw płynnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) ,

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit.c RODO),

- wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią oraz związaną z tym obsługą prawną (art.6 ust.1 lit. f), w tym w szczególności będzie to:

a) przechowywanie danych pozyskanych w związku z zawarciem umowy, w tym umowy spedycji/przewozu, i/lub umowy na usługi agencji celnej, i/lub umowy sprzedaży paliw płynnych do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń i/lub reklamacji w związku z realizacją takiej umowy,

b) przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych usług,

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych :

- imię i nazwisko, NIP, adres mailowy, numer/y telefonu/ów, adres zamieszkania, miejsce zatrudnienia, numer dowodu tożsamości, a w przypadku kierowców dodatkowo PESEL, data i miejsce urodzenia, numer prawa jazdy i dane osobowe z wszelkich innych dokumentów, potwierdzających uprawnienia kierowcy do wykonywania usług wymaganych przepisami prawa.

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

1/ naszym zleceniodawcom i podwykonawcom na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu, do których należy zaliczyć:

a/ firmy transportowo-spedycyjne, kancelarie prawnicze, firmy ubezpieczeniowe (likwidatorzy szkód), firmy informatyczne, banki, poczta, firmy kurierskie;

b/ innych niezależnych odbiorców, partnerów handlowych, których oferta uzupełnia naszą;

2/ organom administracji państwowej.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pani/Pana dane osobowe, pozyskane:

- w celu zawarcia umowy, w tym umowy spedycji/przewozu , i/lub umowy na usługi agencji celnej, i/lub umowy sprzedaży paliw płynnych przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami Pan/Pani kontaktowała w sprawie jej zawarcia.

- dane finansowo-księgowe do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

 

Pani/Pana podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu , cofnie Pani/Pan zgodę , jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy że się zdezaktualizowały.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), do sprostowania (art. 16 RODO) i usunięcia swoich danych (art. 17 RODO), jeżeli nie zachodzą nadal okoliczności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), bycia powiadomionym przez ADO o sprostowaniu, usunięciu lub o ograniczeniu przetwarzania danych (art. 19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo do sprzeciwu marketingowego (art. 21 ust. 2 RODO) wówczas przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO), jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO), które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia umowy, w tym umowy spedycji/przewozu, i/lub umowy na usługi agencji celnej, i/lub sprzedaży paliw płynnych lub ich kontynuowania.

Jeżeli nie poda Pani/Pan danych to możemy odmówić zawarcia umowy, kontynuowania umowy, dochodzić odszkodowania lub odmówić naszego świadczenia, może Pani/Pan utracić prawo do ochrony ubezpieczeniowej etc.

Pani/Pana dane będą przetwarzane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Administrator Danych Osobowych

Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjne EXPOL Sp. z o.o. w Zielonej Górze

ul. Zjednoczenia 118 B, 65-120 Zielona Góra, tel.+48683538100, email: zarzad@expol.pl