Wróć Poprzedni

Zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (jako integralny dokument Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych firm współpracujących z Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjne EXPOL Sp. z o.o. w Likwidacji w Zielonej Górze.

Ze względu na treść art.13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 2016.05.04 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy , że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjne EXPOL Sp. z o.o. w Likwidacji w Zielonej Górze, 65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 118 B, tel. +48683538100, e­mail: zarzad@expol.pl, strona internetowa : www.expol.pl .

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

- zawierania, realizacji i wykonania umów o wykonanie dostaw i usług, w tym m.in. usług transportowo-spedycyjnych, usług agencji celnej, sprzedaży paliw płynnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) ,

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit.c RODO),

- wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią oraz związaną z tym obsługą prawną (art.6 ust.1 lit. f), w tym w szczególności będzie to:

a) przechowywanie danych pozyskanych w związku z zawarciem umowy, w tym umowy spedycji/przewozu, i/lub umowy na usługi agencji celnej, i/lub umowy sprzedaży paliw płynnych do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń i/lub reklamacji w związku z realizacją takiej umowy,

b) przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych usług,

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych :

- imię i nazwisko, NIP, adres mailowy, numer/y telefonu/ów, adres zamieszkania, miejsce zatrudnienia, numer dowodu tożsamości, a w przypadku kierowców dodatkowo PESEL, data i miejsce urodzenia, numer prawa jazdy i dane osobowe z wszelkich innych dokumentów, potwierdzających uprawnienia kierowcy do wykonywania usług wymaganych przepisami prawa.

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

1/ naszym zleceniodawcom i podwykonawcom na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu, do których należy zaliczyć:

a/ firmy transportowo-spedycyjne, kancelarie prawnicze, firmy ubezpieczeniowe (likwidatorzy szkód), firmy informatyczne, banki, poczta, firmy kurierskie;

b/ innych niezależnych odbiorców, partnerów handlowych, których oferta uzupełnia naszą;

2/ organom administracji państwowej.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pani/Pana dane osobowe, pozyskane:

- w celu zawarcia umowy, w tym umowy spedycji/przewozu , i/lub umowy na usługi agencji celnej, i/lub umowy sprzedaży paliw płynnych przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami Pan/Pani kontaktowała w sprawie jej zawarcia.

- dane finansowo-księgowe do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Pani/Pana podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu , cofnie Pani/Pan zgodę , jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy że się zdezaktualizowały.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), do sprostowania (art. 16 RODO) i usunięcia swoich danych (art. 17 RODO), jeżeli nie zachodzą nadal okoliczności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), bycia powiadomionym przez ADO o sprostowaniu, usunięciu lub o ograniczeniu przetwarzania danych (art. 19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo do sprzeciwu marketingowego (art. 21 ust. 2 RODO) wówczas przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO), jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO), które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia umowy, w tym umowy spedycji/przewozu, i/lub umowy na usługi agencji celnej, i/lub sprzedaży paliw płynnych lub ich kontynuowania.

Jeżeli nie poda Pani/Pan danych to możemy odmówić zawarcia umowy, kontynuowania umowy, dochodzić odszkodowania lub odmówić naszego świadczenia, może Pani/Pan utracić prawo do ochrony ubezpieczeniowej etc.

Pani/Pana dane będą przetwarzane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Administrator Danych Osobowych

Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjne EXPOL Sp. z o.o. w Likwidacji w Zielonej Górze

ul. Zjednoczenia 118 B, 65-120 Zielona Góra, tel.+48683538100, email: zarzad@expol.pl

Zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (jako integralny dokument Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych firm współpracujących z Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjne EXPOL Sp. z o.o. w Likwidacji w Zielonej Górze.

Ze względu na treść art.13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 2016.05.04 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy , że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjne EXPOL Sp. z o.o. w Likwidacji w Zielonej Górze, 65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 118 B, tel. +48683538100, e­mail: zarzad@expol.pl, strona internetowa : www.expol.pl .

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

- zawierania, realizacji i wykonania umów o wykonanie dostaw i usług, w tym m.in. usług transportowo-spedycyjnych, usług agencji celnej, sprzedaży paliw płynnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) ,

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit.c RODO),

- wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią oraz związaną z tym obsługą prawną (art.6 ust.1 lit. f), w tym w szczególności będzie to:

a) przechowywanie danych pozyskanych w związku z zawarciem umowy, w tym umowy spedycji/przewozu, i/lub umowy na usługi agencji celnej, i/lub umowy sprzedaży paliw płynnych do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń i/lub reklamacji w związku z realizacją takiej umowy,

b) przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych usług,

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych :

- imię i nazwisko, NIP, adres mailowy, numer/y telefonu/ów, adres zamieszkania, miejsce zatrudnienia, numer dowodu tożsamości, a w przypadku kierowców dodatkowo PESEL, data i miejsce urodzenia, numer prawa jazdy i dane osobowe z wszelkich innych dokumentów, potwierdzających uprawnienia kierowcy do wykonywania usług wymaganych przepisami prawa.

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

1/ naszym zleceniodawcom i podwykonawcom na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu, do których należy zaliczyć:

a/ firmy transportowo-spedycyjne, kancelarie prawnicze, firmy ubezpieczeniowe (likwidatorzy szkód), firmy informatyczne, banki, poczta, firmy kurierskie;

b/ innych niezależnych odbiorców, partnerów handlowych, których oferta uzupełnia naszą;

2/ organom administracji państwowej.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pani/Pana dane osobowe, pozyskane:

- w celu zawarcia umowy, w tym umowy spedycji/przewozu , i/lub umowy na usługi agencji celnej, i/lub umowy sprzedaży paliw płynnych przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami Pan/Pani kontaktowała w sprawie jej zawarcia.

- dane finansowo-księgowe do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Pani/Pana podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu , cofnie Pani/Pan zgodę , jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy że się zdezaktualizowały.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), do sprostowania (art. 16 RODO) i usunięcia swoich danych (art. 17 RODO), jeżeli nie zachodzą nadal okoliczności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), bycia powiadomionym przez ADO o sprostowaniu, usunięciu lub o ograniczeniu przetwarzania danych (art. 19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo do sprzeciwu marketingowego (art. 21 ust. 2 RODO) wówczas przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO), jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO), które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia umowy, w tym umowy spedycji/przewozu, i/lub umowy na usługi agencji celnej, i/lub sprzedaży paliw płynnych lub ich kontynuowania.

Jeżeli nie poda Pani/Pan danych to możemy odmówić zawarcia umowy, kontynuowania umowy, dochodzić odszkodowania lub odmówić naszego świadczenia, może Pani/Pan utracić prawo do ochrony ubezpieczeniowej etc.

Pani/Pana dane będą przetwarzane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Administrator Danych Osobowych

Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjne EXPOL Sp. z o.o. w Likwidacji w Zielonej Górze

ul. Zjednoczenia 118 B, 65-120 Zielona Góra, tel.+48683538100, email: zarzad@expol.pl

Następny